Vårt växande hem

Oavsett varifrån människor kommer ifrån ska Sverige vara ett välkomnande land. I vårt växande hem ska varje individ ha möjlighet att nå sin fulla potential och leva ett liv bortom fattigdom och orättvisa. Mångfalden gör Sverige till ett rikt och innovativt samhälle, och är något som ska värnas.

 

 

MÅNGFALD SKAPAR MERA FRIHET FÖR ALLA

Migration och ökade omvärldskontakter innebär att Sverige ständigt förändras. Sverige är pluralistiskt, både
vad gäller språk, religion och kultur. En större mångfald i samhället ger individen större frihet att själv välja hur hen vill leva sitt liv. Mångfalden berikar Sverige. För att tillvarata den potential som mångfalden ger krävs en ambitiös integrationspolitik som ger nycklar för de som nyligen kommit till Sverige att snabbt kunna etablera sig i landet. En framgångsrik integrationspolitik kräver också att etablerade svenskar engagerar sig i välkomnandet av de som nyligen flyttat hit.


Mångfald är även en fråga som används av ytterhögern för att skapa polariseringar i samhället, där människors olika bakgrunder och traditioner beskrivs som ett problem, snarare än en styrka. Ordet integration används ofta felaktigt i debatten som en synonym till assimilering. Vägen fram för att bryta segregation går inte genom likriktning och assimilering utan genom integrering och tolerans. Alla typer av rasism och diskrimineringar måste bekämpas. Vårt förbund åtar sig en särskild uppgift att belysa mångfalden som en samhällsvinst och motverka fördomar, hot och hat. Det behövs en bredare representation i samtliga parlamentariska organ för att alla ska få ta del av hela demokratin.

Tyvärr ser vi idag hur politiska partier med högerkonservativa och rasistiska värderingar vinner allt större stöd bland befolkningen. Dessa reaktionära ideologier gror bäst i isolerade och likriktade miljöer. Därför måste vi verka politiskt för att skapa fler mötesplatser mellan människor och försvåra för de krafter som vill verka för slutenhet. Det civila samhället och föreningslivet är avgörande för att bryta segregation och skapa möten.


Därför arbetar vi för:

  • en rättvis integrationspolitik för ett sammanhållet samhälle och en starkare välfärd för alla, trygga arbets- och lönevillkor samt en kamp mot ekonomisk, social och etnisk segregation
  • jämställdhet mellan könen och ett slut på mäns våld mot kvinnor
  • ökade ansträngningar för att mota diskriminering och negativ särbehandling av Europas minoriteter
  • att all form av diskriminering och segregation motverkas
  • att samhället tar krafttag mot hatbrott, hot med religiösa och etniska motiv och mot politiskt, extremistiskt och hedersvåld
  • att kvinnofridsbrott skall klassificeras som hatbrott
  • ökade budgetinsatser för att stärka det civila samhället och föreningslivet

Tro är en positiv samhällskraft

Sverige har världens mest sekulära och mest individualistiska värderingar. Samtidigt har religionens roll
förstärkts de senare åren. Nästan var femte person i Sverige betraktar sig idag som troende. En sekulär stat är en förutsättning för allas religionsfrihet. Däremot misstänkliggörs människans tro alltför ofta av det sekulära majoritetssamhället istället för att se den som en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Vi vill bekämpa religionsrädslan i det svenska samhället och istället synliggöra religionens medskapande kraft för samhällsutvecklingen.

Världsreligionerna vägleds av värderingar för fred, jämlikhet och rättvisa. Med en gemensam värdegrund utgör religionen ett universellt språk, som kan bistå samhället att förstå andra människor, kulturer och traditioner. Religionens positiva kraft får inte låtas undanskymmas av religiös fundamentalism som är auktoritär, antidemokratisk och legitimerar våld. Den religiösa fundamentalismen är ett hot mot det frihetliga och demokratiska samhället, såväl som mot religionens frihetliga budskap.

Skiljelinjen går inte mellan människor av olika religioner, inte heller mellan sekulära och religiösa, utan skiljelinjen går inom religioner och ideologier – mellan det öppna sökandet efter och reviderandet av sanningar, och det intoleranta förvaltandet av ovanifrån dikterade sanningar – vare sig det är kristet, muslimskt, judiskt eller något annat. Vi ska gå i främsta ledet i kampen för religionsfrihet och mot diskriminering på religiösa grunder.


Därför arbetar vi för:
❖ att minoriteters rätt ska stärkas och religionsfriheten tryggas.
❖ att jämställdheten i religiösa sammanhang främjas
❖ att fler traditioner bereds plats i offentligheten, till exempel via en ökad flexibilitet för ledighet även vid judiska och muslimska helger.
❖ att bekämpandet av hatbrott ska prioriteras; hoten mot gudstjänst- och bönelokaler måste tas på större allvar och stoppas.