Social rättvisa

Varje människa är unik och värdefull. Samtidigt är individers förutsättningar och förmågor olika redan från födseln. För att varje individ ska ges lika möjligheter att nå sin fulla potential behöver samhället vara starkt nog att kunna utjämna orättvisor och klassklyftor. Det förutsätter en generell välfärd som innefattar alla i Sverige.

 

UTBILDNING SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JÄMLIKHET

Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att skapa ett jämlikt samhälle där alla, inte bara några, kan känna frihet, trygghet och framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan.

Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn att klara grundskolan börjar redan i förskolan. Forskning visar nämligen att barn som gått i en förskola av hög kvalité lyckas bättre i skolan. Därför ska alla barn ha rätt till förskola, oavsett föräldrarnas livssituation. Det ska inte spela någon roll om ett barns föräldrar är arbetssökande eller arbetar natt. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn.
Barngrupperna ska vara små och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att möta varje barns behov.

Dagens betygsfokuserade skola leder till uppgivenhet, stress och psykisk ohälsa hos allt fler barn och ungdomar. Vi vill ha en skola som bejakar nyfikenheten och glädjen i att erövra nya kunskaper. Alla elever
ska få det stöd som krävs för nå godkänt på de kurser som är obligatoriska eller tillvalda. Godkända kurser ger ökad självkänsla och möjligheter att gå vidare till högre utbildning och yrkesliv. Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka.

Att lärarna hinner se och hjälpa varje elev är en förutsättning för barns inlärning. Alla barn behöver olika mycket stöd. Ingen lärare ska ha fler elever i klassen än att alla kan få hjälp. För att barn ska få en trygg
skolgång och må bra måste alla elever också ha tillgång till kurator, skolsköterska, specialpedagog och fritidsledare.

Skolans uppgift är att ta fram och förädla de gåvor alla elever har. Kritiskt tänkande och ifrågasättande ska uppmuntras. Liksom drömmar och nya idéer. “Skolan ska även sträva efter att elever ska känna en glädje och trygghet att gå till skolan och få kunskap.” Eleverna ska förberedas för ett demokratiskt, mer jämlikt och hållbart samhälle. Utbildningen bör ske i nära samverkan med såväl föreningsliv som näringsliv. Vi ger oss inte förrän alla barn i Sverige klarar skolan.

Elevens misslyckande är skolans misslyckande. För att lyckas krävs tillräckliga resurser, pedagoger med möjligheter att anpassa sin undervisning till elevernas olika förutsättningar och en tillgänglig och stödjande skolhälsovård. Här finns plats även för idéburna fristående skolor utan vinstuttag. De stora skolkoncernerna ska snarast möjligt avvecklas.

Lärandet behöver vara livslångt. Alla elever ska lämna gymnasiet med en god grund att bygga vidare på. Där är såväl den kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolorna, högskolorna, universiteten, studieförbund som biblioteken viktiga. De ska vara tillgängliga för så många som möjligt, vilket kräver tillräcklig offentlig finansiering liksom ett generöst studiestöd. Det handlar om yrkeskunskaper, men också bildning för självständiga individer som står upp för demokrati och alla människors lika värde.

Därför arbetar vi för:
❖ att en plats på förskola är en rättighet för alla barn oavsett föräldrars sysselsättning
❖ att kötid inte ska vara ett urvalskriterium för skolvalet
❖ att alla elever som lämnar gymnasiet ska ha en god grund att bygga vidare på
❖ att skolan ska ges mer resurser och att de resurser som avsätts ska gå till eleverna, inte ägarna

❖ att motverka segregation genom att skolan ska vara likvärdig där alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet oavsett var man bor, vad man har för bakgrund och förutsättningar
❖ att skolan ska arbeta systematiskt med att förbättra den psykiska ohälsan hos barn och unga tillsammans med elevhälsan
❖ att satsningar ska göras på kommunala vuxenutbildningen, folkhögskolorna, studieförbunden och arbetsmarknadsutbildningarna för individens och samhällets bästa möjliga utveckling
❖ att tydligt verka för minskning av vinstuttag med målet att skolform AB avskaffa

ALLA BEHÖVER ETT HEM

Varje människa behöver en plats de kan kalla sitt hem, där de kan ta en dusch, vila för natten och känna sig trygga. Med en kraftfull satsning kan vi avskaffa hemlösheten, fattigdomens tydligaste skyltfönster. Inget
annat är anständigt ett av världens rikaste länder.

Allmännyttan utgör en central roll i samhället för att bryta hemlösheten. Allmännyttan ska finnas i alla kommuner och äga en väsentlig del av fastighetsbeståndet. Därtill behöver kommunernas socialtjänst fånga upp de som annars riskerar att bli hemlösa. Ingen ska behöva vräkas och därför behöver samhällets skyddsnät aktualiseras i god tid innan en människa far illa.

Behovet, inte medborgarskapet, ska vara avgörande för möjligheten att få stöd. Även de EU-migranter som vistas i kommunerna ska vid behov ges tak över huvudet. Stödet får gärna ges i samverkan med civilsamhället och även omfatta möjlighet till sysselsättning.

Idag undviker många högerstyrda kommuner att ta sitt bostadsförsörjningsansvar genom att ensidigt bygga bostadsrätter vilket hindrar personer med låga inkomster från att flytta till kommunen. Vidare har de satt social dumping i system där nyanlända och hemlösa konsekvent hänvisas till boendelösningar långt ifrån
den egna hemkommunen.

Från statligt håll krävs även en aktiv bostadspolitik med rimliga bostadsbidrag, investeringsstöd och möjligheter att låna till en ny bostad, särskilt för unga. Alla unga ska ges praktisk möjlighet att flytta hemifrån. Detta kan finansieras genom ökad beskattning av de som tjänar mest.

Därför arbetar vi för:
❖ att hemlösheten avskaffas
❖ att förlänga etableringsansvaret för nyanlända och motverka social dumping
❖ att en stark allmännytta ska finnas i hela landet
❖ att de EU-migranter som vistas i Sverige vid behov ska ges tak över huvudet
❖ att alla kommuner inför bostadsgaranti för unga och barnfamiljer

SKYDDSNÄT SOM HÅLLER

I kraft av vår mänsklighet besitter vi alla ett heligt och jämlikt värde som inte kan tas ifrån oss. Vi besitter också ett ansvar att bidra solidariskt till det gemensamma bästa samt värna varandras rättigheter och möjligheter. Ett orättvist samhälle är ett orättfärdigt samhälle, och våra föregångares kamp för att ge upprättelse och trygghet också åt utsatta, fattiga och utstötta måste fortsätta även i vår tid.

I ett socialdemokratiskt Sverige ska det alltid gå att förlita sig på samhällets stöd. Samhället ska stötta den individ som blir sjuk, arbetslös eller av andra skäl hamnar i en svår situation i livet. Ett starkt skyddsnät är en solidaritetshandling, men även ett avgörande framgångskoncept för en välfärdsstat. Ett starkt skyddsnät
ger individer en möjlighet till återhämtning och övertygelsen om att varje individ förtjänar en andra chans har gjort den svenska välfärdsstaten till en ekonomisk och social framgångsmodell.

Socialdemokratin är ett frihetsprojekt som bygger på tron att samhället som helhet blir starkare och rikare när alla får möjlighet att delta och bidra utifrån förutsättningar och förmågor. Vi kan inte tolerera social
utslagning, vare sig ur ett medmänskligt eller ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ekonomisk trygghet för alla som lever i Sverige är en investering som ytterst betalar sig själv.

Därför arbetar vi för:
❖ att ersättningen i sjukförsäkringen ska vara 90 % av förvärvsinkomsten för minst 80 % av löntagarna
❖ att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen ska vara 90 % av förvärvsinkomsten för minst 80 % av löntagarna
❖ att tandvården ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd
❖ att unga vuxna personer som har funktionsvariationer och bor på LSS och BMS boenden ska
kunna leva ett drägligt ekonomiskt liv