Miljö och Klimat

Att hejda klimatförändringarna och värna naturen är en fråga om solidaritet. Utsläppen i världen är ojämlikt fördelade, där de med de allra högsta inkomsterna står för de största utsläppen. Samtidigt vet vi att det är världens fattigaste människor som kommer att drabbas först och allvarligt om vi misslyckas med att hejda den globala uppvärmningen och bevara jordens ekosystem. Att världens fattigaste ska betala det dyraste priset för de rikas livsstil kan aldrig vara försvarbart för en socialdemokrat.


SVERIGE SKA BLI VÄRLDENS FÖRSTA CIRKULÄRA NATION

Ansvaret för såväl planeten som vår närmiljö handlar inte bara om hotet från den globala uppvärmningen och människans allt större ekologiska fotavtryck. Det handlar också om allas rätt att ta del av en ren och oförstörd natur. Möjligheten och rätten att ta del av friska skogar, rent vatten och frisk luft får aldrig bli en klassfråga, utan istället en rättighet för alla att ta del av.

Naturen är inte bara viktig för individens välmående, den är avgörande för att lyckas bekämpa klimatförändringarna. Friska sjöar, ett rikt växtliv och välmående jordar är avgörande för en välmående natur med rik biologisk mångfald samtidigt som skogar och restaurering av våtmarker kan binda stora mängder koldioxid från atmosfären.

Det går inte att lösa klimatkrisen utan att värna naturen och den biologiska mångfalden. Klimatförändringar och krisen för biologisk mångfald är nära ihopkopplade. Klimatförändringar påskyndar förstörelsen av natur och klimatförändringarna påskyndas samtidigt av förlusten av biologisk mångfald. Enbart genom att värna och restaurera naturen kan ett robust skydd mot klimatförändringarna säkras.

Idag finns flera hot mot den biologiska mångfalden. Utsläpp från trafik och industri förorenar vattendrag och påverkar djurlivet negativt. Behovet är akut och till havs förvärras situationen av den globala
uppvärmningen samtidigt som överfisket i våra hav är en ödesfråga som angår oss alla. Bebyggelse förstör viktiga naturmiljöer och tränger undan den biologiska mångfalden. Enligt FN pågår en global massutrotning av djurarter och en miljon arter riskerar att utrotas inom de närmaste tio åren på grund av klimatförändringarna och på grund av att människan förstör deras livsmiljöer.

För att minska förstörelsen av viktiga naturmiljöer och för att bevara den biologiska mångfalden krävs en omställning till en grön utveckling av stad och landsbygd. Naturområden och havsområden måste skyddas, föroreningar och kemikalier i naturen måste upphöra. Detta är också vår skyldighet, även nästkommande generationer ska kunna njuta naturens artrikedom, läkande förmåga, och livsviktiga kraft.

Därför arbetar vi för:
❖ att skyddsvärd natur och havsmiljöer i större utsträckning ska omfattas av naturreservat, nationalparker och Natura 2000 områden.
❖ att naturmiljö skyddas genom en aktiv naturvård och ett vårdande skogsbruk som möjliggör för kommande generationer att ta del av en frisk och oförstörd natur
❖ att strandskydd och allemansrätt värnas för att tillvarata allas rätt att uppleva naturen.
❖ att återställa våtmarker för att öka den biologiska mångfalden, säkra grundvattennivåerna och skapa kolsänkor.
❖ att Sverige går i täten för att ekocid, storskalig miljöförstörelse, ska läggas till Romstadgan som ett femte brott i fredstid.
❖ att Sverige ska ställa om till grön utveckling av städer och landsbygd som går hand i hand med bevarandet av den biologiska mångfalden.
❖ att svenska jordbruk ska bedriva ekologisk verksamhet där naturbetesmarker för idisslande djur ska främjas.
❖ att svenska jordbruk i större utsträckning ska uppmuntras producera växtbaserat protein.
❖ att svensk självförsörjningsgrad ska öka för att säkerställa en robust matförsörjning i tider av klimatförändringar.
❖ att krafttag tas mot det industriella storfisket och att trålgränsen flyttas ut från svenskt territorial vatten

EN GRÖN OMSTÄLLNING KRÄVER EN RÖD VÄLFÄRDSMODELL

Klimatkrisen kan inte enbart lösas genom individuella privata lösningar. Historien visar att inte heller marknaden kommer att ta ansvaret för klimatomställningen. En grön omställning på riktigt kräver modiga
politiska beslut och lösningar på alla nivåer i samhället. Det kräver att de som förorenar upphör med detta och att de som har de största ekonomiska resurserna, oftast samtidigt de största utsläpparna, också tar ett större ansvar för den hållbara omställningen. Klimatomställningen ska ske rättvist och omställningens mål
är att nå ett jämlikt och hållbart samhälle.

Sverige spänner alltifrån tät innerstad och förortsbebyggelse till landsbygd och skärgård. Miljontals svenskar har promenadavstånd till spårbunden kollektivtrafik samtidigt som miljontals lever på landsbygden. I Sverige finns såväl grå industriområden, blå sjöar som gröna djupa skogar.

Denna mångfald är en möjlighet för den hållbara omställningen. Alla kommuner kan bidra till att rädda klimatet och miljön men kommunpolitiker i Sveriges kommer att behöva prioritera olika reformer beroende på den egna hemkommunens förutsättningar. Genom att ta vara på de olika kommunernas särart och
särskilda förutsättningar, samarbeta och dela lösningar över kommungränserna kan Sverige bli världsledande i den gröna omställningen.

På kort sikt kan omställningen till ett hållbart samhälle innebära intressekonflikter, inte minst mellan värnandet av befintliga jobb här och nu och solidariteten med framtida generationer. För att få med alla i den gröna omställningen så krävs en röd välfärdsmodell. Den rättvisa omställningen innebär att politiken tar ansvar för att säkerställa att de människor som på kort sikt riskerar att förlora jobbet till följd av att
miljöskadliga branscher utkonkurreras garanteras en ekonomisk trygghet och möjlighet att skola om sig för att kunna ta nya jobb. Sverige behöver säkerställa att människor inte ska lämnas efter när samhället ställer om. Vi har gjort det förr och kommer att göra det igen.

Därför arbetar vi för:
❖ att arbetsförmedlingen och migrationsverket ska få i uppdrag att tillsammans förse nya svenskar och arbetslösa med rekommenderade utbildningar och yrkesprogram, riktade mot bristyrken, som
en del i den gröna omställningen.
❖ att utbildningsinsatser ska ge arbetslösa möjligheter att yrkesväxla till bristyrken som en del av den gröna omställningen. Under den tid som utbildningen genomförs ska ekonomisk ersättning i nivå
med A-kassa utgå.