Våra politiska områden

Tro och Solidaritet är en progressiv kraft för ett öppet och demokratiskt samhälle. Tilltron till människan och övertygelsen om rättvisans fundamentala roll i samhällsbygget är vägledande principer för den politik vi driver. Vi arbetar i huvudsak med följande fyra politikområden: Mångfald och antirasism (diskuteras under termen vårt växande hem), social rättvisa och jämlikhet, internationell solidaritet samt miljö- och klimat.

Oavsett varifrån människor kommer ifrån ska Sverige vara ett välkomnande land. I vårt växande hem ska varje individ ha möjlighet att nå sin fulla potential och leva ett liv bortom fattigdom och orättvisa. Mångfalden gör Sverige till ett rikt och innovativt samhälle, och är något som ska värnas.

Varje människa är unik och värdefull. Samtidigt är individers förutsättningar och förmågor olika redan från födseln. För att varje individ ska ges lika möjligheter att nå sin fulla potential behöver samhället vara starkt nog att kunna utjämna orättvisor och klassklyftor. Det förutsätter en generell välfärd som innefattar alla i Sverige.

Kampen för frihet, rättvisa och jämlikhet känner inga nationsgränser. När vi agerar lokalt mot förtryckande strukturer, är det också mot globala orättvisor vi slåss. För att adressera förtryck och orättvisor behöver vi höja blicken bortom landets egna gränser. Förtryckande strukturer globalt bekämpas bäst tillsammans och kampen för fred nås bäst via dialog och samarbeten.

Att hejda klimatförändringarna och värna naturen är en fråga om solidaritet. Utsläppen i världen är ojämlikt fördelade, där de med de allra högsta inkomsterna står för de största utsläppen. Samtidigt vet vi att det är världens fattigaste människor som kommer att drabbas först och allvarligt om vi misslyckas med att hejda den globala uppvärmningen och bevara jordens ekosystem. Att världens fattigaste ska betala det dyraste priset för de rikas livsstil kan aldrig vara försvarbart för en socialdemokrat.

 

Publicerad