NYHET

Vi varnade för detta redan när den tillfälliga lagen infördes

När den tillfälliga asyllagen kom till för fem år sen var vi bland de första att varna för att den kunde komma att permanentas. Nu vet vi att vi fick rätt. Det förslag till ny asyllagstiftning som regeringen idag har lagt fram, innebär att den tillfälliga lagen får en mer permanent karaktär.

Nu föreslås tillfälliga uppehållstillstånd bli regel – en åtgärd som vi vet försvårar integrationen. Permanenta uppehållstillstånd kommer man att kunna få först efter tidigast tre år, och då kommer dessa att vara försedda med krav på svenska, samhällskunskap och även egen försörjningsförmåga. Kraven i sig saknar stöd i empirin. De spär på högerns negativa människosyn som felaktigt utmålar människor som flytt som lata. Vi vet att människor som tvingats fly sina hem inte drömmer om annat än att snabbt lära sig språket i sitt nya hemland, kunna försörja sig själv och sin familj och kunna verka som demokratiska samhällsmedborgare i ett fungerande samhälle.

Vi i STS kommer att kämpa för att kraven inte utformas på ett sådant sätt att de slår särskilt hårt mot grupper med funktionsnedsättning, oprivilegierad studiebakgrund eller som befinner sig senare i livet.

De som beviljas flyktingstatus enligt flyktingkonventionens skyddsgrunder får nu uppehållstillstånd i tre år, medan alternativt skyddsbehövande, till exempel krigsflyktingar, bara får tillstånd att stanna för 13 månader. Men därefter kan tillståndet förlängas med två år i taget. Det placerar Sverige långt under genomsnittet i Europa, i kontrast mot Socialdemokraternas kongressbeslut 2017.

Detta innebär att tillvaron för människor som flytt kommer reduceras till en enda lång prövningsprocess med små luckor av andrum däremellan. Det kommer bli omöjligt för människor som flytt och som vistas i Sverige att börja tänka i termer av längre perspektiv. Det kommer vara svårt att se fördelarna med att till exempel påbörja en treårig utbildning om man ändå inte vet om man alls kommer att kunna gå klart den.

Detta system minskar incitamenten för nyanlända att studera vidare. Istället blir det mer strategiskt för individen att ta enklare jobb snabbt för att klara försörjningskraven och på den vägen kunna ha en chans att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. När möjligheten att få stanna i Sverige knyts till att man även får stanna på sin arbetsplats, förskjuts maktförhållandet på arbetsplatsen i arbetsgivarens riktning. Det kan aldrig vara försvarbart för ett arbetarparti.

Små ljusglimtar

Samtidigt finns det ljusglimtar i lagförslaget. Det nu införda försörjningskravet vid familjeåterförening har i regeringens förslag försetts med en viktig tidsfrist på tre månader. Det betyder att den som ansöker om familjeåterförening inom tre månader efter beviljad flyktingstatus inte måste uppfylla det nya kravet. Detta underlättar på sikt arbetet för att inkludera flera nya svenskar. Alla mår bättre och är mer motiverade när de har sin familj hos sig.

Genom införandet av särskilt ömmande omständigheter öppnas nu en möjlighet för väldigt många unga som redan etablerat sig i Sverige att få stanna. Det är inte en optimal lösning, men den är ändå viktig att strida för. Vi vet redan nu att den flyktingfientliga högern kommer att kalla dessa delar av lagstiftningen för ”förtäckt amnesti”, och kämpa för att avföra det humanitära perspektivet från debattens agenda.

Det kommer vi aldrig att gå med på.

Vi fortsätter kampen för en human asylpolitik

Striden för en human asylpolitik kommer att fortsätta länge ännu. Genom att vägen in i samhället på olika vis nu förlängs för många nya svenskar, måste vi ligga på för att höja samhällets ambitioner att hjälpa dem på vägen. Vi måste utöka och förbättra SFI, säkra rättssäkerheten på Migrationsverket och bekämpa rasismen i samhället, som försvårar integrationen och berövar nya svenskar chanser att komma in i samhället.

Sara Kukka-Salam och Jesper EnerothOrdförande och vice ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet